نمونه کارهای آژانس تبلیغاتی زیبالون

حرف آخر، حرف اول و آخر ، در حرکت به رنگ زندگی. این مفاهیم برای ما به عنوان هدف های مد نظر در طراحی علامت در نظر گرفته شده بود. آخرین حرف الفبای انگلیسی، آغاز گر نام زیبالون است.