کارفرما :

شرکت کناف

امور انجام شده:

هویت بصری، کمپین تبلیغاتی، هدایای تبلیغاتی اختصاصی، وب سایت

کناف

آیا برندسازی احساسی برای کسب و کار شما موثر است؟

احساسات قوی در زمینه تبلیغات سبب ماندگاری آن در ذهن و همچنین موجب معروف شدن برند می شود.