کمپین “یک روز بیشتر “

سفر، سهم زیادی از درآمد MasterCard’s را به خود اختصاص می دهد و کلید سامت این کسب و کار است. در سال2014 ، برند با کاهش درآمد زیادی در این بخش مواجه شده بود. از طرف دیگر آمریکایی ها در محیط کار تحت فشار زیادی بودند و توجه چندانی به تعطیات و سفر نداشتند.

این بار نوبت MasteCard’s بود که این فرهنگ وابستگی زیاد به کار را تغییر دهد. بنابراین برند دست به طراحی کمپینی با عنوان “یک روز بیشتر” زد؛ کمپینی با محور سفر که مشتریان را وادار می کرد در پیمانی اجتماعی شرکت کنند و به خود قول دهند که یک روز بیشتر به سفر، خانواده یا دوستان اختصاص دهند یا اینکه چیزهای جدید را تجربه کنند.

پیشنهاد MasterCard’s این بود که یک روز بیشتر جوان بمانید و به دنیا لبخند بزنید.

به عنوان جایزه MasterCard’s به کسانی که با OneMoreDay# در این کمپین شرکت می کردند، سورپرایزی باارزش هدیه می داد؛ جایزه بزرگ ۲۵۰۰۰ دلاری برای یک سفر زمستانی چهار نفره. کمپین از رسانه های چاپی، آگهی های دیجیتال و چند آگهی ویدئویی استفاده کرده بود و افزایشی ۶درصدی را در آمار معامات برند به دنبال داشت. در عین حال نظر مردم نسبت به برند تغییر زیادی کرد.

“تیم محتوا اژانس تبلیغاتی زیبالون”