self-confidence

هفت عادت با اعتماد به نفس ها

1. از مسئولیت فرار نمی کنند.

۲. کارهایشان را جسورانه انجام می دهند. نمی گذارند ترس زندگیشان را دربرگیرد و مانع تجربه کارهای جدید شود.

۳. همیشه در راحتی و رفاه نیستند. زیرا میدانند ماندن در این وضعیت باعث نرسیدن به آرزوهایشان خواهد شد.

۴. هرگز کارهایشان را به زمان های دیگر موکول نمی کنند. آن ها بر انجام اقدامات لازم در زمان مناسب تاکید دارند.

۵. تلاش نمی کنند بر دیگران سلطه پیدا کنند و به واکنش های منفی توجه نمی کنند.

۶. درباره مردم قضاوت و پیشداوری ندارند.

۷. خودشان را با هیچکس مقایسه نمی کنند و هرگز با کسی جز گذشته خودشان در رقابت نیستند.

” تیم محتوا اژانس تبلیغاتی زیبالون

تگ ها: