برای شادکردن همکارانتان تلاش کنید

وجود اطرافیان شاد در محیط کار باعث شادی شما می شود. هر چه شما به افراد شاد نزدیکتر باشید، درصد بالاتری از شادی و انرژی مثبت ناشی از آن، نصیبتان می شود. در نتیجه، بهره وری هم به نحو چشمگیری افزایش می یابد.

واقعیت این است که تلاش برای شاد کردن دیگران، حتی اگر موجب شادی آن ها نشود، اثری مثبت و شادی بخش برای خود شما دارد. تحقیقات علمی دانشمندان حاکی از آن است که هنگامیکه در حال خنداندن و روحیه دادن به دیگران هستید، مادهای به نام «ایندورفینز » وارد جریان خونتان می شود که از آن به عنوان «ماده شیمیایی که در ما احساس خوشی و سرزندگی پدید می آورد » یاد می شود. پس، خیلی خوب است که همگان بیشتر مشوق و تولیدکننده شادی باشند تا مصرف کننده و گیرنده شادی.

راه های بسیاری برای شادتر کردن دیگران وجود دارد؛ از جمله: بیان نقاط قوت آن ها، اعطای هدیهه ای کوچک ، داستان تعریف کردن، انجام کار گروهی، پیشنهاد رو ش هایی برای مقابله با استرس به ویژه در پروژه های سخت و گوش فرا دادن به مشکلات دیگران. این فهرست را می توان تا بی نهایت ادامه داد و این، یک واقعیت است که هر چه برای شادتر کردن دیگران بیشتر تلاش کنید، شادی بیشتری نصیب خودتان خواهد شد.

“تیم محتوا اژانس تبلیغاتی زیبالون”

تگ ها: