برگ مصنوعی که دی اکسید کربن را به سوخت مایع تبدیل می کند

ایده ساخت برگ مصنوعی بسیار سودمند و کاربردی بوده است. بر گ ها انرژی خورشید را جذب کرده و دی اکسید کربن را تبدیل به کربوهیدراتی می کنند که صرف فعالیت های سلولی گیاه می شود. محققان در طول سا ل ها شکلی از فتوسنتر مصنوعی را توسعه داده اند که طی آن نور خورشید، کاتالیزوری را به کار انداخته و مولکول آب را به اکسیژن و هیدروژن تقسیم می کند. هیدروژن ماده ارزشمندی برای تکنولوژ یهای پایدار است. یک قدم نزدیکتر به سمت فتوسنتز واقعی، استفاده از هیدروژن تولید شده در فرآیند کاهش است که در آن د ی اکسید کربن به هیدروکربن تبدیل می شود.

درست مانند برگ واقعی، این سیستم تنها از د ی اکسید کربن، آب و نور خورشید برای تولید سوخت استفاده می کند. این ساختار د ی اکسید کربن منتشر شده از موتورهای احتراقی را به جای افزودن به گازهای گلخانه ای در جو، به سوخت کاربردی تبدیل می کند.

” تیم محتوا اژانس تبلیغاتی زیبالون”