کارفرما:

شرکت نوین چوب

امور انجام شده:

هویت بصری، وب سایت، کاتالوگ و بروشور، کمپین تبلیغاتی، فیلم کمپانی پروفایل، عکاسی

نوین چوب