کارفرما :

شرکت پالاز

امور انجام شده:

برندینگ، عکاسی، طراحی ب سایت، اجرای کمپین 360درجه، طراحی کاتالوگ، طراحی معماری مرکز فروش

مسئولیت اجتماعی پالاز

امروزه برندهایی که قادرند با برنامه های مسئولیت اجتماعی خود تاثیر مثبتی داشته باشند، از مزیت فروش بیشتر و حمایت مصرف کنندگان بهره مند می شوند. بسیاری از برندهای بزرگ با انجام کسب و کار مسئولانه، ثروت خلق می کنند. مصرف کنندگان در جهان، برندهایی که در زمینه انجام صحیح مسئولیت اجتماعی مشهور هستند را به همدیگر توصیه می کنند. با این نگاه، موفقیت سازمان ها در گرو مسئولیت آن ها در برابر جامعه قرار می گیرد. مسئولیتی که انجام آن نه تنها استراتژی هزینه بری نیست بلکه در بلند مدت نوعی سرمایه گذاری انسانی و اجتماعی خواهد بود.

مسئولیت اجتماعی در زیبالون به صورت درون گروهی بسیار جدی دنبال می شود. ما با نگاهی متفاوت برای گسترش فرهنگ مسئولیت اجتماعی، بارها پروژه های متعددی را با رویکرد فرهنگی و ورزشی به انجام رسانده ایم. این باور باعث شد تا در مسیر برنامه ریزی و انجام پروژه های مسئولیت اجتماعی سایر برند ها نیزدر کنار آن ها باشیم.

با استراتژی تمایز که باور سازمانی زیبالون است برای انجام پروژه ای متفاوت در کنار کارفرمای قدیمی خود قرارگرفتیم. خط فکری مشترک زیبالون و پالاز بارها پروژه های مختلفی را شکل داده بود. پیش تر در پروژه دوباره سازی برند پالاز، ” دنیای زیبای من” را به عنوان شعار سازمانی پالاز مطرح کرده بودیم. پیشنهادی که بر گرفته از نگاهی عمیق به ماهیت وجودی، محصولات و از همه مهم تر اهداف پالاز بود. زیبالون پروژه مسئولیت اجتماعی پالاز را به شکلی تازه با الهام از فلسفه وجودی آن تعریف کرد. ما در جریـان تعریف مسـئولیت اجتماعـی پالاز بـه سـراغ عینیت بخشـیدن بـه دنیـای زیبـای کسـانی رفـتیم کـه بـا اراده و پشـتکار فـراوان بـرای رسـیدن بـه اهدافشـان تـلاش می کننـد. نتیجه پروژه ای متمایز، سخت و البته طولانی در قالب سفری 200 روزه بود. سفری به مقصد مغولستان با دوچرخه. سفری که تحقق آن، دنیای زیبای شخصی بود که آن را به انجام می رساند.

اراده مُسلم ایران نژاد، کوهنورد حرفه ای و دوچرخه سوار استقامتی؛ سفر به پایتخت سرد جهان را تحقق بخشید. مسلم تنها به این سفر می رفت. اگرچه سرمای شدید، دوچرخه، عبور از کوهستان های صعب العبور و جاده های یخ زده با دمایی که گاه از منفی چهل درجه هم کم تر بود؛ خبر از سفری سخت داشت اما پشتکار و هدفمندی مُسلم آن را در مسیر فوق العاده ای پیش برد. زندگــی در طبیعــت بــا کمتریــن امکانــات و بــودن بــا انســانهایی واقعــی کــه بــه حکــم انســانیت، تمــام دارایــی حداقــل خــود را ســخاوتمندانه در اختیــار ایــن هــدف قــرار دادنــد؛ بــه دســتاورد اصلــی ایــن ســفر تبدیــل شــد. دســتاوردی کــه بــا هوشــمندی، ســلیقه و دقــت مثــال زدنــی مُســلم در عکاســی از لحظــات تکــرار نشــدنی ایــن تجربــه، ثبت شدند.

کارفرما :

EM Holding

امور انجام شده:

برندینگ، عکاسی، طراحی ب سایت، اجرای کمپین 360درجه، طراحی کاتالوگ، طراحی معماری مرکز فروش

ما در زیبالون با درک فلسفه مسئولیت اجتماعی، فراتر از کمک رسانی های کوتاه مدت؛ به تاثیر گذاری عمیق و بلند مدت بر جامعه و آینده، فکر کرده بودیم. زیبایـی طبیعـت سـرد و برفـی ایـن سـفر، تنهـا در خاطـرات و عکس های مُســلم باقــی نمانــد. ما با بهره گیری از تکنیک بیو دیزاین، تصاویر زیبای طبیعت کم نظیر روسیه را پایه طراحی محصولات جدید پالاز قرار دادیم. حاصــل کار، تبدیــل منظــرهای زیبــا ی طبیعــت بــه محصولــی مــدرن بــرای کاربــران بود.

قدردانــی از مُســلم بــه پــاس اســتقامت بــی ماننــدش و پرداختــن بــه جنبه هــای ناپیــدای ایــن ســفر، تفکــر مانــدگار کــردن عکس هــای او را قــوت بخشــید. بنابرایــن مقدمــات برگــزاری پایانــی ماندنــی، مطابــق بــر اســتاندارهای جهانــی و مشــابه عملکــرد برتریــن برندهــای بین المللــی را بــرای پــروژه 200 روز، دنبــال کردیــم.

برگــزاری نمایشــگاه عکــس منفــی چهــل درجــه اولیــن اقــدام زیبالون در ایــن مســیر بــود. طراحــی لوگــو، طراحــی و چــاپ کارت دعــوت، نشــانگر کتــاب، دفتــر یادبــود؛ طراحــی و ســاخت مــدال، لــوح تقدیـر؛ چـاپ پوسـتر، تهیـه فیلـم مسـتند، طراحـی ظـروف و لبـاس تنهـا گوشـهای از ایـن جریـان بودنــد. حتــی شــکلات های پذیرایــی مراســم هــم بــه شــکل دانه هــای بــرف ســاخته شــدند کــه منفـی چهـل درجـه را در دل داشـتند. مدال هـا بـا الهـام از کوهسـتانهای برفـی، بـه رنـگ نقـره ای طراحی شــدند و همــه ِالمان هــا متناســب بــا فضــای ایــن ســفر ســرد و برفــی؛ حــس متفاوتــی بــه نمایشــگاه می دادنــد. کار بــه همین جــا ختــم نشــد، چــاپ 200 قطعــه عکــس در قالــب کارت پســتال هایی به یادماندنــی و ارائـه آن در دو جعبـه سـیاه و سـفید بـه نشـان شـب و روزهایـی کـه در طـی ایـن مسـیر سـپری شـدند، یـادگار دیگـر ایـن سـفر را شـکل دادنـد. در پایـان هـم، طراحـی و چـاپ کتـاب” 200روز” بیان منحصربه فرد دیگری را از سفر و عکس های ماندگارش به تصویر کشید. 200 روز سفری بی پایان است. تجربه ای خاص و حرفه ای برای زیبالون که مقدمات انجام پروژه های بزرگتر را فراهم کرده است.¬¬