کارفرما :

شرکت فودلند

امور انجام شده:

هویت بصری، وب سایت، بسته بندی، هدایای تبلیغاتی خاص، کمپین های تبلیغاتی، شعار، کاتالوگ و بروشور، عکاسی

فودلند

آیا برندسازی احساسی برای کسب و کار شما موثر است؟

احساسات قوی در زمینه تبلیغات سبب ماندگاری آن در ذهن و همچنین موجب معروف شدن برند می شود.