کارفرما:

شرکت فومن شیمی

امور انجام شده برای این پروژه:

تحقیق بازار،طراحی کمپین 360درجه و هدایای اختصاصی

دل

عرضۀ محصولات جدید در بازار، نیاز به شناخت مخاطبین و سلیقۀ مصرف، مطالعۀ رفتارهای رقبا، چگونگی توزیع، نگاه به روش های تبلیغ و جمع آوری اطلاعات و تحلیل آمارها دارد.

دل، اسپری زنانه و محصولی از گروه فومن شیمی است. ما به دلیل اجرای روش علمی در برخورد با پروژه های بازاریابی و تبلیغات، دعوت به همکاری در اجرای کمپین معرفی محصول شدیم. برای آنکه مطمئن باشیم تمام جزئیات در اجرای کمپین لحاظ خواهد گردید، ابتدا با طراحی پرس شنامۀ اختصاصی به مطالعه بازار مصرف و چگونگی رفتار های خریدار تمرکز کردیم.

ما می خواستیم با اجرای این پروژۀ تحقیقاتی، تیم خلاقیت زیبالون را در رسیدن به بهترین ایده پردازی و انتخاب  شعار برای کمپین در خواستی هماهنگ نمائیم. نتایج تحقیق، اطلاعات فوق العاده ای را در اختیار ما گذاشت. حرکت آغاز شد. ما با هماهنگی بین بسته بندی محصول و عناصر تشکیل دهندۀ ویژوال های طراحی شده، به ایده ای فوق العاده رسیده بودیم. بسته بندی دل، از نمای روبرو شباهت کامل به بدن انسان دارد. همین نکته، عنصری کلیدی برای طراحی این کمپین بود. بر طبق یافته های ما از تحقیقات انجام شده،57% از شرکت کننده گان زن، دلیل استفاده از اسپری را تمایز در کنار احساس جذابیت اعلام کرده بودند. بسته بندی اسپری دل با یافتۀ دوم یعنی جذابیت، در 3 ویژوال کاملاً طبیعت گرا ترکیب شدند و در کمپین طراحی شده، به دور بسته بندی دل که در حقیقت استعاره ای از انسان جذاب بود،تمرکز کردیم.

پس از اتمام روند طراحی سایر نیاز های عملیاتی در اجرای کمپین را به صورت خروجی های تبلیغات محیطی، مطبوعاتی مکتوب و هدایای اختصاصی تبدیل کردیم. نگاه دوباره به محصول و گروه مخاطبین هدف، نه تنها اطلاعات فوق العاده ای از رفتار های متفاوت مصرف کنندگان اسپری بدن را در اختیار ما قرار دارد، بلکه در خلق شعار تبلیغاتی کمپین نیز اثر بخش واقع شد.

در زیبالون معتقدیم، دوران طراحی های سطحی؛ در کشورمان رو به پایان است. دوران جدید مطابق با استاندارد های کشورهای پیشرو در صنعت بازاریابی و تبلیغات در حال شکل گیری است. استاندارد هائی که طراحی بر پایه سلایق شخصی را جایگزین حرکت بر اساس آمار و اطلاعات خواهد کرد.