کارفرما :

شرکت بوبوتو

امور انجام شده:

هویت بصری، وب سایت، نمایشگاه، کاتالوگ و بروشور، بسته بندی، ویدئو کمپانی پروفایل، شعار

بوبوتو